Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility RODO - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrej.Witaj!

RODO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi ul. Szczyrkowska 2, 43-360 Bystra, tel/fax: 33 8171336,

www.sp2bystra.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Mając na uwadze realizację wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach od dnia 25 maja 2018 r.

 • 1. Administratorem danych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami sportowymi jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi, ul. Szczyrkowska 2, 43-360 Bystra, tel. 33 8171336.
 • 2.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.
 • 3. Administrator – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 • 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym/ych celu/celach:
 • a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi;
 • b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi;
 • c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • b) inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem
 • 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • b) prawo do żądania poprawiania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
 • 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Konsultacje

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną,

konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów zostają odwołane.

We wszelkich sprawach dotyczących spraw uczniowskich prosimy 

o kontakt z nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika (w sprawach trudnych

poprzez e-dziennik można się umówić na rozmowę telefoniczną).

 

Ostatni Julian w Gimnazjum

Kolejny, szesnasty laureat nagrody "JULIAN" już wybrany! Nagrodę za wszechstronność, niezwykłość, ponadprzeciętność i dziewiętnastoletnie pasmo sukcesów otrzymało w roku szkolnym 2019/2020 Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej. A to wszystko z miłości i sentymentu do bystrzańskiej Gimbazy. Gratulacje!

Hala sportowa

§  Antypoślizgowa, elastyczna nawierzchnia,

§  Rozkładana widownia dla 250 osób

§  Dwutorowe ogrzewanie - funkcja dogrzewania w określonych godzinach użytkowania

§  Profesjonalne nagłośnienie liniowe

§  Olimpijskie wymiary boiska do siatkówki i koszykówki

§  Elektryczne rolety w oknach

§  Możliwość dzielenia hali na dwie części - dwa boiska do siatkówki

§  Strefowe oświetlenie

Podręczniki 2021-22

Lista podręczników obowiązujących w SP nr 2 w Bystrej (rok szkolny 2021/2022) znajduje się w zakładce Dokumenty/Wykazy.