e-Dziennik na smartfona? • Regulamin przewozu ucznów na terenie Gminy Wilkowice w roku szkolnym 2017-2018

  Regulamin

  Uwaga!

  Zarządzenie nr 106 /2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie:
  wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do placówek i z placówek oświatowych na terenie Gminy Wilkowice.

  Dokument jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce
  "Dokumenty--->Dokumenty szkolne"
  lub TUTAJ.


Podręczniki za darmo!

Podręczniki 2017-18

Każdy uczeń w roku szkolnym 2017-18 otrzymuje w szkole pakiet podręczników do wszystkich przedmiotów do wypożyczenia. Słowem, rodzic może trochę zaoszczędzić, przeznaczając dotychczasową kwotę np. na zakup odzieży, obuwia. Niby nic, a cieszy! Dbajcie o te podręczniki. Drodzy rodzice, dopilnujecie, by Wasze pociechy dbały o książki.

 

Karta na jadalnię
 

GimKarta

Taka karta obowiązuje w naszej jadalni. Jest ona potwierdzeniem zakupu posiłków i zarazem kartą wstępu na jednokrotny posiłek dziennie na jednej z dłuższych przerw. Kartę zakupuje się na cały okres nauki w szkole. Karty będą dostępne od 11.września. 

Konsultacje- 2018

Informujemy, że ostatnie konsultacje dla rodziców obyły się w dniu 30 maja 2018 roku (ostatnia środa miesiąca) w godzinach 16:00-17:30. Dziękujemy za obecność.

Hala sportowa

Antypoślizgowa, elastyczna nawierzchnia,
Rozkładana widownia dla 200 osób
Dwutorowe ogrzewanie - funkcja dogrzewania w określonych godzinach użytkowania
Profesjonalne nagłośnienie liniowe
Olimpijskie wymiary boiska do siatkówki i koszykówki
Elektryczne rolety w oknach
Możliwość dzielenia hali na dwie części - dwa boiska do siatkówki
Strefowe oświetlenie

New Voices 2

Udostępniamy pliki audio przeznaczone do ćwiczeń z podręcznikiem języka angielskiego New Voices 2. Paczka plików zawiera pliki w formacie .mp3

 

Pobierz paczkę plików audio

Julian 2018

Już wybrany! Kolejny laureat nagrody "Julian". Nagrodę za swoje osiągnięcia, kulturę osobistą i pracę włożoną w sportowe osiągnięcia gimnazjum otrzymał w roku szkolnym 2017/2018 Andrzej Brzostowski. Gratulacje!

Twitter

Twitter to serwis społecznościowy, który pozwala na wyświetlanie "ćwierknięć" (ang. Tweet). Tweet (czytaj:tłit) to niczym sms w telefonie-krótka, ale szybko rozsyłana wiadomość nie dłuższa niż 140 znaków. Dzięki niej będziemy mogli szybko powiadamiać zainteresowanych uczniów czy rodziców o ważnych wydarzeniach szkolnych.Widać ją powyżej tego okienka.

eDziennik- Pierwsze logowanie

Szanowni Państwo!

Aby ułatwić Państwu pierwsze logowanie do szkolnego e-Dziennika szkolnego, umieszczamy dla Państwa krótki film instruktażowy. Aby wygodnie oglądać, naciśnij ikonę "FullScreen"(pełny ekran) w dolnym, prawym rogu okienka filmu.

 

Rozpocznij pierwsze logowanie

Godziny pracy:

Sekretariat dla zainteresowanych jest czynny w godzinach:

Poniedziałek-Piątek: 7:00 - 15:00

Weekend: Zamknięte

Adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi,
ul. Szczyrkowska 2,
43-360 Bystra

tel./fax. 33 8171 336

E-mail: sp2bystra@onet.pl

 • Aby bezpośrednio wysłać wiadomość e-mail do szkoły, wypełnij formularz po prawej stronie.
Ważne! Dotyczy RODO

Pobierz Klauzulę jako plik

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie informacji dostosowane do RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH1. Mając na uwadze realizację wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach od dnia 25 maja 2018 r. 1. Administratorem danych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami sportowymi jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi, ul. Szczyrkowska 2, 43-360 Bystra, tel. 33 8171336.

2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnieo, można kierowad do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowicach za pomocą adresu iod@wilkowice.pl

3. Administrator – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym/ych celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi; c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byd: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi ul. Szczyrkowska 2, 43-360 Bystra, tel/fax: 33 8171336, www.sp2bystra.pl

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania poprawiania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą byd usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowośd danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeo, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi ul. Szczyrkowska 2, 43-360 Bystra, tel/fax: 33 8171336, www.sp2bystra.pl 3 - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodnośd przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Wilkowice Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Koniec klauzuli.

Pobierz Klauzulę jako plik

Informacje:

Dyrektor

 Michał Kunce

  Dyrektor

 

Grażyna Ciućka

Sekretarz

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8133 0003 0006 2428 2000 0001

Ważne przy wpłatach!

W tytule wpłat proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której obecnie chodzi.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi.

 • Na podstawie art.53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz.425 z 1991r.):

  Rada Rodziców jest wewnątrzszkolną organizacją działającą w obrębie szkoły, powołaną do współdziałania rodziców /opiekunów/ ze szkołą w wykonywaniu jej zadań w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i opiekunom za deklarowane przez wiele lat wpłaty na rzecz Rady Rodziców działającej przy Gimnazjum.

  Obecnie powstała nowa Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej


  Nowy numer konta Rady Rodziców: 32 8133 0003 0006 2428 2000 0001


  W tytule wpłat proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której obecnie chodzi.Temat wiadomości:
Twój adres e-mail:*
Treść: